OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

W obszarze posiadanej akredytacji (AC 009) prowadzimy proces dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów. Certyfikacja ta prowadzona jest dla wyrobów nie objętych tym obowiązkiem z mocy prawa.

Certyfikacja produktu potwierdza jego zgodność ze specyfikacją techniczną na podstawie określonej metody działania. Uzyskanie certyfikatu zgodności podnosi prestiż techniczny wyrobu a także zwiększa zaufanie odbiorców w zakresie deklarowanych cech jakościowych wyrobu. Dobrowolne poddanie się procesowi certyfikacji oznacza rozpoczęcia działań mających na celu zapewnienie stałego doskonalenia, koniecznego dla utrzymania ustalonych norm jakościowych a także przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Wyroby dla których realizujemy proces dobrowolnej certyfikacji zgodności:

  • Rury stalowe i żeliwne
  • Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
  • Pręty i walcówka stalowa
  • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
  • Kształtowniki stalowe
  • Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
  • Wyroby do pokryć dachowych
  • Elementy i osprzęt instalacji odgromowej