OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych

Cel szkolenia:

Zrozumienie wymagań prawa unijnego i krajowego, zrozumienie normalizacji zharmonizowanej, umiejętności opracowania dokumentacji systemu oceny zgodności ZKP. Wiedza n/t wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji. Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zakładowej kontroli produkcji.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za ZKP, kandydaci na auditorów wewnętrznych ZKP, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Omówienie wymagań Prawa unijnego – System europejski:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011r.
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
 2. Omówienie wymagań Prawa krajowego – system krajowy:
  • Ustawa o wyrobach budowlanych DZ. U. 2004 nr 92, poz. 881.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DZ.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami).
 3. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz systemu ZKP pod kątem auditowania.
 4. Omówienie najważniejszych wymagań normy PN-EN 206+A1:2016-12.
 5. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Dzień 2:

 1. Kontrola Produkcji wg normy PN-EN 206+A1:2016-12.
 2. Ocena zgodności oraz załącznik A i B normy PN-EN 206+A1:2016-12.
 3. Jednostka certyfikująca i kontrolująca – załącznik C.
 4. Wymaganie formalne i prawne związane z certyfikacją.
 5. Prawidłowy proces realizacji certyfikacji betonu.
 6. Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
 7. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 8. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.
 9. Test sprawdzający.

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

11-12 marca 2020 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.