OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zakładowej kontroli produkcji

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZKP, osoby odpowiedzialne za ZKP, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1 dzień

 1. Omówienie wymagań:
  • Prawa unijnego – System europejski:
   – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia. 9 marca 2011r.,
   – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.,
   – Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
  • Prawa krajowego – System krajowy:
   – Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266)
   – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DZ. U. 2016 poz. 1966).
 2. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz systemu ZKP pod kątem auditowania.
 3. Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP.
 4. Pytania i odpowiedzi, dyskusje.

2 dzień

 1. Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
 2. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie.
 4. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.
 5. Pytania i odpowiedzi, dyskusje.
 6. Test sprawdzający.

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

26-27 lutego 2020
2-3 września 2020
(karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.