OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu według prawa unijnego i krajowego, wiedza n/t opracowania, wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za ZKP, kandydaci na auditorów wewnętrznych ZKP, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

 1. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu – omówienie wymagań:
 • System europejski
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG,
 • System krajowy
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity DZ. U. 2019, poz. 266)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DZ.U. 2016 poz. 1966)
 1. Dokumentacja ZKP
 2. Obowiązki producenta, deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE
 3. Krajowe deklaracje właściwości użytkowych i znakowanie znakiem budowlanym
 4. Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP
 5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

950zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

13 lutego 2020
28 maja 2020 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.