OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Posiadamy ponad 30. letnie doświadczenie w ocenie zgodności wyrobów i zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach.

Jako jednostka certyfikująca wyroby posiadamy:

  • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji AC 009 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065, zakres akredytacji)
  • autoryzację Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako instytucja upoważniona (JN nr 1458) do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR)

W obszarze posiadanej akredytacji realizujemy:

  • dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów – Program PDCZW
  • certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych – Program PCSWUWB-SK
  • certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji – Program PCZZKP-SK

W obszarze posiadanej notyfikacji realizujemy:

  • certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych – Program PCSWUWB-SE
  • certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji – Program PCZZKP-SE

Poza zakresem akredytacji PCA przeprowadzamy certyfikację wyrobów na zastrzeżony znak towarowy gwarancyjny B (certyfikacja na znak bezpieczeństwa). Certyfikacja ta prowadzona jest w oparciu o umowę-licencję UF05006.00 z dnia 11.07.2005 r. o użyczeniu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, zawartą pomiędzy SIMPTESTCERT a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji.

Kompetencje naszego personelu są stale rozwijane poprzez określony cykl szkoleń, udział w pracach Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych, a także w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – KT 126, KT 127, KT 128, KT 145, KT 146 oraz KT 240.

Klienci SIMPTESTCERT maja prawo odwołania się od decyzji wydanej w wyniku procesu certyfikacji i nadzoru a także prawo złożenia skargi dotyczącej polityki lub trybu postępowania w procesie certyfikacji.

Do pobrania

Programy certyfikacji są udostępniane na życzenia klienta.