OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Ocena maszyn

SIMPTESTCERT uzyskał status jednostki autoryzowanej i notyfikowanej przez Komisję Europejską do realizacji zadań związanych z oceną zgodności zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego, wprowadzoną do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228).

W ramach posiadanej notyfikacji realizujemy zadania związane z oceną maszyn – badanie typu WE.

Badanie typu WE jest procedurą, według której Jednostka stwierdza, że reprezentatywny typ maszyny zawarty w załączniku Nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1228) spełnia wymagania rozporządzenia. Jednostka wystawia certyfikat badania typu – WE, który jest podstawą do wystawienia przez producenta „Deklaracji Zgodności” i oznakowania maszyny znakiem CE.

Klienci SIMPTESTCERT mają prawo odwołania się od decyzji wydanej w wyniku procesu procedury oceny zgodności a także prawo złożenia skargi/reklamacji dotyczącej polityki lub trybu postępowania w procesie certyfikacji.

Szczegółowe zasady, wymagania i tryb postępowania zawarto w programie certyfikacji PC-OZM – Program certyfikacji – ocena zgodności maszyn. Program certyfikacji jest udostępniany na życzenie klienta.

Powyższy program certyfikacji opracowano przez Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

Ocena maszyn i urządzeń użytkowanych w zakresie wymagań minimalnych

SIMPTESTCERT jako uznana na rynku jednostka oferuje zainteresowanym prace orzecznicze w zakresie oceny maszyn użytkowanych przez pracowników podczas pracy.

Przeprowadza kontrole wstępne, okresowe i specjalne maszyn.

Tą ofertę kierujemy do pracodawców, którzy zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo pracowników w czasie wykonywania swoich obowiązków, na mocy zapisów ustawy – Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami) wdrążającego do polskiego prawa dyrektywę 2009/104/WE.

Od momentu obowiązywania ww. rozporządzenia prace w powyższym zakresie przeprowadziliśmy dla kilkudziesięciu firm z różnych branż przemysłu.