OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 zakładowa kontrola produkcji ZKP (ang. Factory Production Control FPC) oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi specyfikacjami technicznymi.

Niezależnie od mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych producent zobligowany jest do wdrożenia i stosowania zakładowej kontroli produkcji.

Innymi słowy ZKP jest to system stałego, wewnętrznego nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz procesami towarzyszącymi mającymi zasadniczy wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia. Wszystkie elementy systemu, wymagania i postanowienia, przyjęte przez producenta, powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, włącznie z zapisami z prowadzonych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna być dostosowana do technologii produkcji i zapewniać utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu.

Dokumentacja systemu ZKP powinna m.in. zawierać:

  • Strukturę organizacyjną.
  • Wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialność za poszczególne elementy ZKP, szkolenia).
  • Audity wewnętrzne, prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych.
  • Nadzór nad dokumentacją i zapisami.
  • Plany kontroli i badania surowców. Wymagania.
  • Plany kontroli i badania wyrobu gotowego.
  • Nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym.
  • Nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań z zachowaniem spójności pomiarowej.
  • Nadzór nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania międzyoperacyjne.
  • Opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru.
  • Postępowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami.
  • Opis sposobu pakowania, transportu i składowania oraz sposób znakowania wyrobu.

Dokumentacja ZKP powinna być uzupełniona o dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarządzania jakością stosowany wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 może być uznany za system ZKP jeżeli spełnia wymagania mających zastosowanie dokumentów odniesienia.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym lub europejskim?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl