OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne – szkolenie teoretyczne

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z metodyką badań własności mechanicznych materiałów metalowych oraz analiza otrzymanych wyników. Zapoznanie się z prawidłową preparatyką zgładów metalograficznych oraz obserwacji mikroskopowych.

Profil uczestnika:

Pracownicy kontroli jakości, pracownicy laboratorium, kadra kierownicza, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Dzień 1:

1. Mechanizmy odkształcenia w materiałach:
− budowa krystaliczna metali
− mechanizmy odkształcenia (odkształcenie sprężyste i plastyczne)
− anizotropia w wyrobach stalowych i jej wpływ na wyniki badań
− umocnienie przy odkształceniu, zgniot, rekrystalizacja
− wpływ temperatury na wytrzymałość stali
− pobieranie próbek wg. PN-EN ISO 377:2017-09
− starzenie próbek.

2. Statyczna próba rozciągania:
− zasada i warunki wykonania próby
− przygotowanie próbek do badań
− wyznaczane podstawowych parametrów (Rm, Re, Rp, A, Z, E)
− interpretacja wykresów rozciągania (wyraźna granica plastyczności, umowna granica plastyczności)
− histereza, zjawisko Gerstnera
− ocena przełomów i interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności
− spójność pomiarowa
− próby technologiczne (zginanie, spłaszczanie, roztłaczanie, roztłaczanie pierścienia itd.

3. Pomiary twardości metali:
− metody statyczne (Knoopa, Rockwella, Brinella, Vickersa)
− metody dynamiczne oraz ultradźwiękowe (Poldiego, Leeba, Shore’a)

4. Badanie udarności metodą Charpy’ego:
− zasada i warunki wykonania próby
− praca łamania a udarność
− przygotowanie próbek do badań (karb U i V)
− badania w temperaturach obniżonych oraz badanie udarności stali po starzeniu
− sprawdzanie okresowe oraz codzienne młota (wg PN-EN ISO 148-1:2017-2)
− ocena przełomów
− interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności
− spójność pomiarowa.
Dzień 2:

1. Preparatyka do badań metalograficznych.
2. Techniki obserwacji przy użyciu mikroskopu świetlnego.
3. Wpływ parametrów optycznych mikroskopu na otrzymany obraz mikrostruktury.
4. Badania makroskopowe i ich zastosowanie.
5. Badania mikroskopowe i ich zastosowanie.
6. Podstawy analizy obrazu mikroskopowego.
7. Identyfikacja składników fazowych.
8. Znormalizowane metody opisu, klasyfikacji i oceny mikrostruktur.
9. Podsumowanie i dyskusja.

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

2000zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

22-23.03.2023
19-20.10.2023 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.