Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Statyczna próba rozciągania. szkolenie z warsztatami


Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z metodyką badań własności mechanicznych materiałów metalowych. Pobieranie i przygotowanie próbek, interpretacja wyników. Elementy techniczne systemu zarządzania w laboratorium badawczym.

Profil uczestnika:

Pracownicy kontroli jakości, pracownicy laboratorium, kadra kierownicza, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

1 dzień – Wykłady
1. Mechanizmy odkształcenia w materiałach:
− Budowa krystaliczna metali.
− Mechanizmy odkształcenia (odkształcenie sprężyste i plastyczne).
− Anizotropia w wyrobach stalowych i jej wpływ na wyniki badań.
− Umocnienie przy odkształceniu, zgniot, rekrystalizacja.
− Wpływ temperatury na wytrzymałość stali.
− Pobieranie próbek wg. PN-EN ISO 377:2017-09.
− Starzenie próbek.
2. Statyczna próba rozciągania:
− Zasada i warunki wykonania próby.
− Przygotowanie próbek do badań.
− Zastosowanie i rodzaje ekstensometrów.
− Wyznaczane podstawowych parametrów (Rm, Re, Rp, A, Z, E).
− Interpretacja wykresów rozciągania (wyraźna granica plastyczności, umowna granica plastyczności, itp.).
− Histereza, zjawisko Gerstnera.
− Ocena przełomów i interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności.
− Spójność pomiarowa.
3. Alternatywne sposoby wyznaczania niektórych parametrów w próbie rozciągania, na przykładzie wyrobów do zbrojenia betonu wg norm serii PN-EN ISO 15630.
4. Próby technologiczne, Na przykładzie próby zginania wg PN-EN ISO 7438, oraz ścinania połączenia zgrzewanego wg PN-EN ISO 15630-2.
5. Omówienie elementów systemu zarządzania w laboratorium (wg PN-EN ISO 17025 / PN-EN ISO 9001):
− Zasady opracowania procedur i instrukcji badawczych.
− Metody określania czasookresu wzorcowań, sprawdzenia okresowe wyposażenia, zapewnienie spójności pomiarowej.
− Postępowanie z próbkami.
− Raportowanie wyników.
− Warunki środowiskowe w laboratorium.

2 dzień – Warsztaty:
1. Omówienie zasad BHP podczas wykonywania badań mechanicznych i technologicznych.
2. Typy maszyn wytrzymałościowych.
3. Podstawy obsługi maszyn wytrzymałościowych, ustalenie prędkości badania.
4. Konfiguracja ekstensometru.
5. Ustalanie parametrów badania. Przygotowanie próbek do badań. Długość pomiarowa. Sposoby cechowania próbek.
6. Przeprowadzanie próby rozciągania.
7. Wyznaczane podstawowych parametrów (Rm, Re, Rp, A, Z, E).
8. Analiza wyników.
9. Technologiczna próba zginania. Dobór oprzyrządowania i parametrów badania.
10. Technologiczna próba ścinania.
11. Warsztaty w zakresie wykonywania badań mechanicznych.
12. Wyznaczane podstawowych parametrów (Rm, Re, Rp, A, Z, E).
13. Analiza wyników.

Czas trwania szkolenia:

2 dni

Cena:

3500 zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Termin szkolenia:

20-21.03.2024
15-16.05.2024
11-12.09.2024
04-05.12.2024

Karta zgłoszeniowa

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie:

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.

Latest Portfolio